Behandlingen

Målgruppen er normalt begavede unge med psykiske vanskeligheder samt unge, der er i risiko for at udvikle psykisk sygdom. Behandlingen er rettet mod unge, der har behov for støtte af tydelige professionelle voksne i et anerkendende miljø.

Relationsarbejde og en miljøterapeutisk ramme er grundelementerne i den daglige behandling. Den unge skal besidde en vis grad af tilknytningsevne, for at kunne indgå i relationen.

Miljøterapeutisk arbejdes der jeg-støttende og spejlende i samspil med den unge. Dette hjælper den unge til, at lære sig selv bedre at kende, forbedre evnen til mentalisering og refleksion, for på denne måde at opnå større selvindsigt.

Rammer og struktur er en central del af opholdsstederne. Dette er med til at give den unge en tryg, genkendelig og forudsigelig hverdag.

Hver ung har to kontaktpersoner, med hvem der afholdes ugesnak én gang ugentlig. Her gennemgås den elektroniske dagbog, hvilket giver den unge mulighed for at reflektere og give udtryk for egne tanker om det skrevne.

Aldersspændet er fra 12-23 år på alle opholdsstederne. På botilbuddet kan man blive boende til det fyldte 26 år. Langt størstedelen af de unge er dog 14-18 år.

Det er forventeligt, at den unge bor på opholdssted eller botilbud i en længere periode, da det miljøterapeutiske behandlingsarbejde, forudsætter et vist tidsperspektiv, for at sikre varig udvikling hos den unge.

De unge støttes i:

  • Personlig udvikling
  • Opnå en højere grad af modenhed og evne til refleksion
  • At evne, at indgå i sunde relationer med andre mennesker
  • At indgå i sociale interaktioner
  • Opnå højst mulig grad af selvstændighed og indflydelse på egen livssituation
  • At skabe sig et for dem meningsfyldt liv

Der udarbejdes udviklingsplaner for den enkelte unge. Dette foregår i et samarbejde mellem ung, kontaktperson og afdelingsleder. Der opsættes personlige udviklingsmål, som i sidste ende vil betyde, at den unge bliver i stand til, at klare et almindeligt hverdagsliv. Udviklingsplanen holdes kontinuerligt op imod den unges overordnede kommunale handleplan.

Speciallæge i psykiatri Overlæge Michael Maagensen, der er tilknyttet organisationen, varetager den psykiatriske vurdering herunder den medikamentelle behandling. Michael Maagensen er derudover samarbejdspartner med ledelsen vedrørende den psykiatriske del af arbejdet.
Miljøterapeuterne i opholdsstederne tager ansvar for, at støtte den unge i, at administrere og få taget den ordinerede medicin. Miljøterapeuterne er i stand til at observere virkning og bivirkninger.

Alle miljøterapeuter gennemgår et diplomgivende kursus i NADA, som er øreakupunktur til misbrugsbehandling og recovery. NADA tilbydes som et behandlingsforløb, men kan også tilbydes ved akutte urotilstande.